The Team

Anna Wojciechowska, CEO

KONSULTANT, TRENER,
BUSINESS & TEAM COACH

DOŚWIADCZENIE

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w konsultowaniu i wdrażaniu projektów typu learning & development w obszarach takich jak: rozwijanie przywództwa, kształtowanie postaw i zachowań, a także efektywna komunikacja i współpraca w zespole oraz pomiędzy zespołami.

Działając jako konsultant, pracuję w oparciu o podejście systemowe i Analizę Transakcyjną. Prowadzę warsztaty szkoleniowe, których efektem jest zmiana postaw i zachowań pracowników; pracuję z kadrą menedżerską wyższego i średniego szczebla. Jestem również profesjonalnym, certyfikowanym facylitatorem spotkań. Jako  coach  towarzyszę menedżerom w drodze do realizacji celów zarówno rozwojowych jak i biznesowych.

Trzy kluczowe obszary mojej specjalizacji w coachingu i team coachingu to: rozwijanie kompetencji liderskich mierzonych badaniem 360 stopni i/lub badaniem zaangażowania, praca z menedżerami, którzy chcą rozwijać potencjał podległych pracowników oraz całego zespołu, podnoszenie efektywności komunikacji i współpracy w zespole. 

 Od 2010 roku prowadzę własną działalność szkoleniowo-doradczą; jestem również partnerem brytyjskie firmy Open Water (EQ L&D programs).

KWALIFIKACJE I WYKSZTAŁCENIE

 • Akademia Konsultantów Zarządzania wg Podejścia Systemowego i Analizy Transakcyjnej
 • Certyfikowany Trener Persolog® (D-I-S-K)
 • Profesjonalny facylitator Process Iceberg® – certyfikat Brytyjskiego Instytutu  ILM
 • Szkoła Coachingu Coach U ‘Core Essentials Fast Track Program’
 • Szkoła Mentoringu Collegium Wratislaviense
 • Certyfikowany Trener Coaching Clinic®, Corporate Coach U
 • Certyfikowany konsultant Hogan Assessment System
 • Certyfikowany konsultant Feedback 360 The Voices Lominger Korn/Ferry Int.
 • Ukończone szkolenia: „Analiza Transakcyjna dla Coachów, Trenerów i Konsultantów HR”, „Gry i co dalej – o grach psychologicznych wg AT”, “AT 202 – Struktura i Dynamika Grupy”, “Styl przywiązania i jego zastosowanie w pracy coacha”
 • Studia: Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE
 

Magdalena Wojciechowska

KONSULTANT, TRENER, MEDIATOR, 
BUSINESS & TEAM COACH

DOŚWIADCZENIE

Pełniąc swoje role zawodowe przygotowuję i realizuję procesy rozwojowe dla polskich i zagranicznych organizacji z branży finansowej, farmaceutycznej, energetycznej, medycznej i logistycznej oraz organizacji typu SSC / CUW. Jestem wykładowcą na studiach MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.
Na podstawie kompleksowej analizy potrzeb przygotowuję i realizuję programy rozwojowe, w tym warsztaty i szkolenia w obszarach zarządzania zmianą na styku z zarządzaniem projektami, efektywnej komunikacji, MBO, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, przywództwa, współpracy pomiędzy zespołami zarządzającymi / projektowymi, oraz wykorzystaniu umiejętności coachingowych i mentoringowych w kierowaniu zespołami i przywództwie.
Realizuję projekty związane z diagnozą procesów w organizacji oraz kultury organizacyjnej. Projektuję zadania w obszarze zmiany, wsparcia przy wdrożeniu działań naprawczych i/lub optymalizacyjnych (wg metodyki Prosci® Change Management). Wspieram zarządy i zespoły zarządzające w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz-organizacyjnych – diagnoza konfliktów, działania naprawcze, mediacje pomiędzy stronami. Projektuję narzędzia (AC/DC) do oceny/identyfikacji potencjału kadry kierowniczej oraz rozwoju talentów w organizacji.
Prowadzę własną działalność gospodarczą, pracuję samodzielnie i w parze trenerskiej, w języku polskim i angielskim.

KWALIFIKACJE I WYKSZTAŁCENIE

 • Mediacje Gospodarcze, Centrum Mediacji Partners Polska
 • Akademii Konsultantów Zarządzania wg Podejścia Systemowego i Analizy Transakcyjnej, Transmisja
 • Certyfikujący Program Zarządzania Zmianą Prosci®, BPI Polska
 • Executive Coaching Certyfication, BPI US
 • Master and Team Coach, Norman Benett Academy
 • Kurs certyfikujący Coach Praktyk, Kefann, International Coaching Community
 • Certyfikacja Asesora AC/DC, BPI France
 • Psychologia Zorientowana na Proces- program licencyjny, Akademia Pracy z Procesem
 • Filologia Angielska – studia magisterskie, Uniwersytet Wrocławski